WIEDZA PSYCHOLOGICZNA

W warstwie wiedzy psychologicznej musimy jednak odwołać się do poglądów psychologów, aby uszczegółowić nasze roz­ważania poprzez wskazanie przykładów, których źródeł należy szukać w rzeczywistości teoretycznej. Gdy mowa o kontekście, to stwarza go rzeczywistość pracy socjalno-wychowawczej, w której pracownik so­cjalny musi sobie radzić z problemami dotyczącymi wszystkich okre­ślonych kategorii ludzi, pracując zarówno z jednostką, jak i środowi­skiem. Wykorzystuje zatem wiedzę o środowisku na równi z wiedzą o    indywidualnych reakcjach na nie oraz wiedzą filozoficzną informują­cą go o tym, co przyjmować powinien jako wyjaśnienie sensu działania humanitarnego, a co tworzy się (o ile nie jest hamowane przez sztyw­ność struktur) w dyskusjach ludzi związanych z profesją. Wszystko to służyć ma temu, by pracownik socjalny byl gotowy uznać prawo do in­ności u każdego ze swoich podopiecznych, będąc jednocześnie pew­nym, że działanie każdego człowieka opiera się na tych samych zasa­dach, które — gdy są rozpoznawane i rozumiane rzeczywiście głęboko, dają prawdziwy obraz człowieka.