ROZWOJOWA SZANSA

Może być ono rozwo­jową szansą, jeżeli potraktujemy je pozytywnie. Oddaje to charakter twórczej postawy człowieka wobec środowiska, którą charakteryzowa­ła H. Radlińska.A. Kępiński stworzył teorię tzw. metabolizmu informacyjnego. Jej struktura zbieżna jest z metodą myślenia pedagogicznego, którą przyję­liśmy w opisie pracy socjalno-wychowawczej. Według A. Kępińskiego istotą życia ustrojów żywych tworzących tzw. układy otwarte jest me­tabolizm. „Żaden atom w ustroju nie pozostaje długo ten sam. Póki ustrój żyje, istnieje przepływ substancyjno-energetyczny między nim a środowiskiem zewnętrznym, stała jest określona struktura, plan gene­tyczny. Ustrój jednak, aby zdobyć energię potrzebną do życia, musi orientować się w otaczającym świecie, dlatego już na najniższych szczeblach rozwoju — obok metabolizmu energetycznego — pojawia się metabolizm informacyjny, który polega na wymianie informacji między ustrojem a środowiskiem”. Dodać do tego należy, że metabo­lizm informacyjny ma dwie fazy.