PODJĘTE ZBLIŻENIE

W pierwszej z nich organizm podej­muje decyzję o zbliżeniu się do otoczenia bądź oddaleniu odeń,o    zwiększeniu lub obniżeniu dynamiki życiowej. Mówimy tu o działa­niu nastrojów i uczuć. W fazie drugiej (trudno mówić o kolejności, bo­wiem ma ona charakter porządkujący) metabolizm skierowany jest na aktywność ustroju w otaczającym świecie. Tu właśnie pojawia się po­jęcie planu działania i sprawdzania tego działania w oparciu o zasadę sprzężenia zwrotnego. W ten sposób tworzy się myślenie przyczynowo- skutkowe. Kontakt ze światem zewnętrznym, jak i z własnym środowi­skiem wewnętrznym, nie jest tu tak bezpośredni jak w pierwszej fazie, gdyż ustrój (człowiek) nastawiony jest na plany zadań życiowych i oce­nę efektów ich realizacji. W tym momencie człowiek zaczyna filozofo­wać i staje się prakseologiem, tworząc sobie świat sztucznie wyobrażo­ny w postaci pojęć ogólnych (świat uspołeczniony w świadomości spo­łecznej).